ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

 

Algemene verhuurvoorwaarden mobiel podium van Mobiel Podium Diepenheim Verhuur zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.


Beschrijving mobiel podium

Lengte: 12.00 m
Breedte: 5.50 m
Hoogte: 3.85 m / 5.35 (opgebouwd)
Hoogte straatniveau: 1.25 m
Podiumoppervlakte: ±60 m²
Rijklaar gewicht: 8000 kg

 

Afwerking aan voorzijde. Afgedekt met brandvertragende zeilen, grijs aan de binnen -en buitenzijde.
Voorzien van 2 trappen aan de voorzijde en voorzien van 1 trap aan de achterzijde.


Hierna te noemen "Mobiel Podium".


Artikel 1 -Toepasselijkheid
1.1 Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn onderworpen aan deze verhuurvoorwaarden.

Artikel 2 - Overeenkomst
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
2.2 De genoemde prijzen zijn exclusief transport en exclusief btw.
2.3 De huurovereenkomst is pas geldig als deze is ondertekend.
2.4 De overeengekomen huurprijs moet 2 dagen voorafgaand aan de verhuur van het mobiel podium zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen en vermeld op pagina 1 van deze verhuurovereenkomst.


Artikel 3 - Kosten
3.1 Gedurende de tijd dat de huurder over het mobiel podium beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van het mobiel podium voor rekening van de
huurder.
3.2 Transportkosten zijn voor rekening van de huurder.
3.3 Reparaties aan het podium zonder toestemming van de verhuurder, zijn voor rekening van de huurder.
3.4 De kosten van verdergaande verzekeringen dan de verhuurder heeft afgesloten, moeten door de huurder worden afgesloten en zijn voor rekening van
de huurder.


Artikel 4 - Aansprakelijkheid
4.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurtijd aan het mobiel podium met toebehoren wordt toegebracht, een de daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet door schuld van de huurder en ongeacht of dit overmacht betreft.
4.2 De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder wettelijk aansprakelijk is en waarvoor de WA-verzekering van de verhuurder geen dekking geeft.
4.3 De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties die aan de verhuurder worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties
en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
4.4 Lid 4.2 en 4.3 zijn niet van toepassing als de huurder bewijst, dat de door verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan het mobiel podium, dat reeds aanwezig bij aanvang van de huur.


Artikel 5 - Schade of verlies

5.1 In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van het mobiel podium en opgetreden met betrekking tot het mobiel podium en/of enig daarbij behorende document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en dit bovendien schriftelijk te bevestigen.
De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie proces-verbaal van het gebeurde te laten opmaken. Bij nalatigheid hiervan en bij niet opvolgen van de instructies is de huurder voor de schade die verhuurder lijdt door dit verzuim, aansprakelijk.
5.2 Voor eventuele kosten en/of schade, die voor de huurder en/of de bestuurder of bijrijder(s) ontstaan als gevolg van schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van het mobiel podium met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.


Artikel 6 - Huurperiode
6.1 Als het mobiel podium per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht als het mobiel podium een uur na het afgesproken tijdstip niet beschikbaar is. Bij langer gebruik van het mobiel podium dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze verhuurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.
6.2 Als het mobiel podium niet binnen de afgesproken ophaaltijd leeg wordt opgeleverd, wordt een uur na de afgesproken ophaaltijd een bedrag van € 100,00 per uur in rekening gebracht.
6.3 Verhuurder behoudt het recht om op een eerder tijdstip het gehuurde te leveren, op te bouwen en op een later tijdstip af te bouwen en af te voeren. De huurder dient het gehuurde te verzekeren, een zogenaamd transport/verblijfverzekering voor alleen gehuurde zaken ofwel een evenementverzekering af te sluiten. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan huurder of aan derden welk gebruik maken van het gehuurde als gevolg van c.q. samenhangend met het gebruik van het gehuurde ongeacht de aard van de schade en de huurder verklaart uitdrukkelijk de verhuurder te vrijwaren voor elke aanspraak ter zake zodanige schade als persoonschade.


Artikel 7 - Voorzieningen

7.1 De huurder zal ervoor zorgen dat de verhuurder bij het leveren van het mobiel podium niet zal worden gehinderd door derden, zoals publiek, geparkeerde auto's of andere obstakels.
7.2 De locatie moet zodanig zijn ingericht, dat op de plaats waar het podium moet worden afgeleverd, benodigde voorzieningen aanwezig zijn, zoals elektriciteit 220V binnen 50 meter afstand.
7.3 De huurder draagt zorg voor de juiste aarding van de constructie tegen blikseminslag e.d. Er is een kabel met klem aanwezig voor deze aarding.
7.4 De opdrachtgever garandeert de verhuurder dat de ondergrond waarop de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken gebouwd worden, dan wel worden aan- en afgevoerd, voldoende draagkracht heeft. De opdrachtgever kan in verband met deze garantie in overleg treden met de ter plaatse
bevoegde instanties.
7.5 De opdrachtgever vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van opdrachtgever of van derden ter zake van schade toegebracht aan de ondergrond alsmede de verharding, bestrating en in de ondergrond aanwezige voorzieningen, voor zover deze schade voortvloeit uit het leveren van de prestatie.


Artikel 8 - Vergunningen en keuringen
8.1 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de juiste keuringen, toestemmingen en ontheffingen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
8.2 De kosten voor aanpassing, voortvloeiende uit instructies van keurende instanties komen voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 9 - Verzorging
9.1 De huurder dient als goed huisvader met het mobiel podium om te gaan.
9.2 Het mobiel podium moet na gebruik bezemschoon, sticker- en kauwgomvrij worden opgeleverd.


Artikel 10 - Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de verhuurder onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen stakingen door, dan wel ziekte van medewerkers van de verhuurder en door haar voor de uitvoering van de prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongelukken met een transportmiddel van de verhuurder of van door haar ingeschakelde derden, onvoorziene technische gebreken, tekortkomingen in nakomen van afspraken door leveranciers van de verhuurder, terrorisme en natuurrampen, diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de prestatie, weersomstandigheden, waaronder windkracht en een zekere helling van de locatie, waardoor het onveilig of gevaarlijk wordt om tot de opbouw van de zaken over te gaan en alle omstandigheden waardoor de verhuurder niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan de verhuurder enige verwijt kan worden gemaakt.


Artikel 11 - Eigendom en onderverhuur

11.1 Het mobiel podium blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder.
11.2 Het is huurder niet toegestaan om het gehuurde door te verhuren, onder te verhuren, al dan niet tegen betaling aan derden af te staan.


Artikel 12 - Ontbinding huurovereenkomst
12.1 De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, als de huurder naar zijn oordeel niet zorgvuldig met het mobiel podium omgaat.
12.2 Als de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, kan dit tot twee weken vóór de afgesproken huurdatum. Wordt binnen twee weken tot de afgesproken huurdatum geannuleerd, zijn € 100,00 annuleringskosten verschuldigd.

 

Artikel 13 - Geschillen
13.1 Ten aanzien van alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de tussen partijen gesloten huurovereenkomst, is de rechter te Almelo bevoegd.